Ogłoszenia, informacje

 Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2020 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi :
a) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku,
a) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczyca na rok 2021.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 3_2021.pdf)Zarządzenie nr 3_2021.pdf Agata Wieczorek321 kB782021-01-08 14:07

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkohol_.pdf)Oswiadczenie o wartości sprzedaży napojów alkohol_.pdf Radosław Bernaciak125 kB882021-01-08 10:45

Informujemy, że zgodnie z art.11¹ ust.4 i ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2019r.poz.2277) przedsiębiorcy prowadzący w 2020 roku sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w swoim punkcie sprzedaży w terminie do 31 stycznia 2021 r.
Ponadto zgodnie z art. 11¹ ust.7 wyżej cytowanej ustawy należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w trzech równych ratach w terminach:
I rata do 31 stycznia 2021 r.
II rata do 31 maja 2021r.
III rata do 30 września 2021 r.
lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego tj.2021r.

Powyższe oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 44 710 51 11 w. 37
W załączeniu : Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 30 grudnia 2020r. ( środa ) o godz. 10:00
w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy
odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Rzeczyca.


Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy zaświadczenia o wyborze radnej Rady Gminy Rzeczyca w wyborach uzupełniających.
3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 listopada 2020 r.
7. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
8. Podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Rzeczyca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Rzeczyca.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2_Załącznik do ogłoszenia.docx)2_Załącznik do ogłoszenia.docx Agata Wieczorek18 kB822020-12-14 12:54
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej_.pdf)Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej_.pdf Agata Wieczorek131 kB962020-12-14 12:54

Podkategorie