Ogłoszenia, informacje

Wójt Gminy informuje, iż urząd nadal przyjmuje zgłoszenia od wyborców do obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w godzinach pracy urzędu tj. 7:45 – 15:45.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200617115815665.pdf)20200617115815665.pdfZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozlwolenia wodnoprawnego znak : ZRO.6223-23/10 z dnia 18.08.2010r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na dz. 64/3 obr. 1 Bartoszówka. Radosław Bernaciak956 kB802020-06-17 12:02
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200608095057667.pdf)20200608095057667.pdfOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJEM Radosław Bernaciak1659 kB882020-06-08 09:51
Pobierz plik (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docxFORMULARZ OFERTOWYRadosław Bernaciak13 kB532020-06-08 09:53
Pobierz plik (Klauzula informacyjna RODO.docx)Klauzula informacyjna RODO.docxINFORMACJA RODORadosław Bernaciak14 kB512020-06-08 09:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200528151244178.pdf)20200528151244178.pdf Radosław Bernaciak359 kB1092020-05-28 15:19

Proponowany PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia                26 marca 2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.” Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeczyca na lata 2020-2035”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Rzeczyca” oraz przekazania go do organu regulacyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 110, położonej w obrębie Bobrowiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 285, położonej w obrębie Brzozów gm. Rzeczyca.
 13. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2019 rok.  
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rzeczyca za 2019 rok.
 15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzeczyca za 2019 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                     

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       

                                                                                                             Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Podkategorie