Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wzór oferty.docx)wzór oferty.docx Agata Wieczorek29 kB812020-12-11 16:11
Pobierz plik (Zarządzenie nr 99_2020.pdf)Zarządzenie nr 99_2020.pdf Agata Wieczorek518 kB882020-12-11 16:11
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20201209112640948.pdf)20201209112640948.pdf Radosław Bernaciak663 kB1032020-12-09 11:48

Rzeczyca, dnia 8 grudnia 2020r.

Właściciele, Zarządcy
obiektów budowanych
z terenu Gminy Rzeczyca


UG-RUK. 7021.89.2020.MSz


I n f o r m a c j a


W ślad za pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim i z rozpoczętym sezonem zimowym, przypominam właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Prace te winny obejmować w szczególności; sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz sprawności prawidłowości działania instalacji elektrycznych, grzewczych oraz gazowych. Przypominam również o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z konstrukcji dachowych w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, aby nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych znajdujących się bezpośrednio przy obiekcie budowlanym.
Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Jednocześnie informuję o obligatoryjnym przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w ciągu roku obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Powyższe obowiązki wynikają z art. 61 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.).

Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Rzeczyca właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy w Rzeczycy (referat gospodarowania mieniem, inwestycji i ochrony środowiska) wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

UWAGA

Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.

Wójt Gminy Rzeczyca

/-/

Marek Kaźmierczyk

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie 23 11 2020.pdf)zawiadomienie 23 11 2020.pdf Radosław Bernaciak216 kB1012020-11-23 11:38
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komuniktat.pdf)Komuniktat.pdf Agata Wieczorek564 kB1142020-11-20 12:24

Podkategorie