Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Założenia Rzeczyca 2020 .pdf)Założenia Rzeczyca 2020 .pdf Radosław Bernaciak2567 kB02020-04-08 08:21

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeczyca na lata 2020-2035” zostanie udostępniony do publicznego wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzeczycy (www.rzeczyca.pl) oraz na bip.rzeczyca.pl. w dniach od 10.04.2020 roku do 04.05.2020 roku.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200403143156194.pdf)20200403143156194.pdfInformacja o wynikach konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne Radosław Bernaciak328 kB112020-04-03 14:49

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 lutego 2020r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rzeczyca, na których zamieszkują mieszkańcy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

WPŁATY  NALEŻY DOKONYWAĆ NA NIŻEJ WYMIENIONE KONTA BANKOWE

URZĄD GMINY W RZECZYCY

Nazwa Banku : Powiatowy Bank Spółdzielczy      w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Rzeczycy numer rachunku:

Rodzaj należności:

 26 8985 0004 0020 0210 3961 0026

- Woda,

- wywóz nieczystości płynnych,

-  czynsz, dzierżawa,

-  użytkowanie wieczyste,

-  opłata skarbowa,

-  opłata eksploatacyjna,

-  za zajęcie pasa drogowego,

-  za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych,

     

   98 8985 0004 0020 0210 3961 0282

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    

   65 8985 0004 0020 0210 3961 0003

-  podatki (od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu),

-  opłata targowa

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200319115921793.pdf)20200319115921793.pdfOgłoszenie Wójta Gminy Rzeczyca o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne. Radosław Bernaciak1653 kB272020-03-19 12:00
Pobierz plik (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docxFORMULARZ OFERTOWYRadosław Bernaciak13 kB62020-03-19 12:02
Pobierz plik (Klauzula informacyjna (ogólny wzór)-2 konkurs.docx)Klauzula informacyjna (ogólny wzór)-2 konkurs.docxKlauzula informacyjna Radosław Bernaciak14 kB72020-03-19 12:03

Podkategorie