Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie wszczęcie  pozwolenie wodnoprawne.pdf)Zawiadomienie wszczęcie pozwolenie wodnoprawne.pdfZawiadomienie wszczęcie pozwolenie wodnoprawneRadosław Bernaciak249 kB122018-06-29 08:39
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Porządek obrad 27.06.2018 r..pdf)Porządek obrad 27.06.2018 r..pdf Paulina Kobacka811 kB172018-06-19 12:08

w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych (sołectw) dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rzeczyca w sprawie ustalenia na terenie gminy Rzeczyca maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej wynika z art.12 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310).
Zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych nastąpi na zebraniach mieszkańców poszczególnych sołectw, które odbywać się będą zgodnie z załączonym harmonogramem.
Niniejszy komunikat zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu gminy www.bip.rzeczyca.pl, na stronie internetowej gminy www.rzeczyca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach .

Wójt
/-/ Marek Kaźmierczyk

Harmonogram Zebrań

harmonogram

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z dn. 18.05.2018 r..pdf)Obwieszczenie z dn. 18.05.2018 r..pdf Radosław Bernaciak168 kB322018-05-23 08:32

Urząd Gminy w Rzeczycy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2018  w terminie do 31 maja 2018 r.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek:
Gmina Rzeczyca PBS w Rzeczycy :26 8985 0004 0020 0210 3961 0026
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.


Przypominamy również, że nastąpiła zmiana ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r.,poz.310). Zgodnie z art. 18 ust. 12 b w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5,powiększonej o 30% tej opłaty.
W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Gminy Rzeczyca po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Podkategorie