Ogłoszenia, informacje

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz.52 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Rzeczyca :
1. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - 1 ławnik w tym do sądu pracy : 1
2. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 6 ławników
Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r.
Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz.9 00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9
odbędzie się VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy zaświadczenia o wyborze radnej Rady Gminy Rzeczyca w wyborach uzupełniających.
3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rzeczyca.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 8 marca 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Rzeczyca” oraz przekazania go do organu regulacyjnego.
9. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Rzeczyca nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad VII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rzeczyca.pdf)Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rzeczyca.pdf Paulina Kobacka97 kB392019-03-01 12:38

Rzeczyca dn. 18 lutego 2019 roku

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy,

            Niniejszym informujemy, że z dniem 18 lutego br. pracownicy Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Rzeczycy rozpoczną odczytywanie wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych nieruchomościach na terenie Gminy Rzeczyca za I kwartał 2019r.

            Szczegółowy terminarz pracy inkasenta zamieszczamy poniżej. Prosimy o obecność w gospodarstwie osoby do kontaktu oraz zapewnienie dostępu naszemu inkasentowi do wodomierza. W przypadku nieobecności Państwa w gospodarstwie prosimy o pozostawienie stanu licznika wody w widocznym miejscu lub przekazaniu stanu do referatu finansowego pod nr telefonu 44 710 51 11 wew. 51. Dziękujemy.

Lp.

Miejscowość

Termin odwiedzin inkasenta

1

Kanice

18- 19.02.

 

Stanisławów

2

Wiechnowice

20.02.

3

Bartoszówka

21 -22.02.

4

Bobrowiec

25.02.

5

Sadykierz

26 i 27.02.

6

Brzozów

28.02.

7

Gustawów

1.03.

8

Jeziorzec

4.03

9

Roszkowa Wola

5-6.03.

10

Lubocz

 7-8.03.

11

Kawęczyn

11.03.

12

Brzeg

12.03.

13

Grotowice

13.03.

 

Brzeziny

14

Łęg

14.03

15

Glina

15.03.

15

Zawady

18.03.

 

Rzeczyca I ulice:

 

17

1. Niska, Krótka, Słoneczna, Obwodowa, Hubala, Kwiatowa

19-20.03.

18

2. Tomaszowska, Zachodnia, Akacjowa, Polna

21.03.

19

3. Mościckiego,  Parkowa, Kitowicza

22 i 25.03.

 

Rzeczyca Nowa ulice:

 

20

1. Zielona, Lipowa, Wiśniowa, Zakątna

26.03.

21

2. Nowa, Długa, Graniczna

27 -28.03.

22

3. Mazowiecka, Górna, Zacisze, Łąkowa, Piaskowa

29.03-1.04.

                                                                                                      

Kierownik Referatu Infrastruktury
i Usług Komunalnych
Urzędu Gminy w Rzeczycy     

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu cel publ. Budowa linii kablowych NN, wymiana słupów w linii NN.pdf)Obwieszczenie o wszczęciu cel publ. Budowa linii kablowych NN, wymiana słupów w linii NN.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoRadosław Bernaciak226 kB212019-02-11 08:58

Podkategorie