Ogłoszenia, informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 97-220 Rzeczyca

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf Anna Łucka316 kB372019-06-21 09:39

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 26 czerwca 2019 r. (środa ) o godz.9 00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9
odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Rzeczyca

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 maja 2019 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie Sadykierz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz nieruchomości.pdf)Wykaz nieruchomości.pdfWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowymRadosław Bernaciak504 kB312019-06-14 08:52
Pobierz plik (Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca.pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca.pdfZarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak189 kB172019-06-14 08:48

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzeczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rzeczyca za 2018 rok.
13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzeczyca za 2018 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Podkategorie