Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2022r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia
13 stycznia 2023r.
5. Przyjęcie protokołu z obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 lutego 2023r.
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rzeczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzeczyca.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczyca.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wiechnowice na lata 2023-2030.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bartoszówka na lata 2023-2030.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Lubocz na lata 2023-2030.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gustawów na lata 2023-2030.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowa Wola na lata 2023-2030.
24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
25. Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczyca z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr16_2023 o rozstrzygnięciu konkursu.pdf)Zarządzenie nr16_2023 o rozstrzygnięciu konkursu.pdf Justyna Kołodziejczyk103 kB772023-02-14 15:37
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_03_P.pdf)2023_BZP 00056800_03_P.pdf Justyna Kołodziejczyk49 kB842023-02-10 12:14
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 15_2023.pdf)Zarządzenie nr 15_2023.pdf Justyna Kołodziejczyk56 kB802023-02-07 15:04

Podkategorie