Ogłoszenia, informacje

        Rzeczyca, dnia 15 grudnia 2009r.

Wójt Gminy

   Rzeczyca

woj. łódzkie

RRiZP. EKS.7625 -14/09

Z A W I A D  O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów współdziałających

            Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – K.p.a (t. j. Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  

                                                        zawiadamiam

że w dniu 14 grudnia 2009 na wniosek PHU MAKRO-KRUSZ M.Czarnecki , P. Dziedzic spółka jawna, Rzeczyca ul. Parkowa 3m 1a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Montażu linii do sortowaniu piasku , która będzie instalowana na działkach ewidencyjnych Nr 102/1 i 101/2 położonych w miejscowości Glina”.

    Informuję więc o uprawnieniach wszystkie strony  tego postępowania , wynikające z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto zgodnie z art. 96  ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji       o środowisku i jego ochronie ( ……) oraz § 3 pkt.39  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia  zostanie wydana po uzyskaniu opinii  i uzgodnienia wydanego przez :

1.Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 W toku postępowania , strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy stosownie 41 § 1 k.p.a  mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, o każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

Mieszkańcy Gminy Rzeczyca

Publikacja w BIP  i tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Rzeczycy

Rzeczyca dnia 14 grudnia  2009r.

WÓJT GMINY

  RZECZYCA

woj. łódzkie

                                                                             Strony postępowania

                                                                             ______________________________    

                                                                      

RRiZP. MSz. 7625- 6/09

            Niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2009r. do Wójta Gminy Rzeczycy wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Kargol zam. Józefosław ul. Narcyzów 16/32 gm. Piaseczno o umorzenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa miasteczka średniowiecznego ESTERIA  - ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami : 30,31,32 w obrębie Grotowice , gm. Rzeczyca”.

Strona wniosek swój uzasadniła tym, że zmieniły się plany inwestycyjne dla w/w nieruchomości i bezprzedmiotowe staje się kontynuowanie prowadzonego postępowania dla planowanego zadania.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. , poz. 1071, ze zm.) wnoszę o zajęcie stanowiska, czy zgłasza Pan/Pani sprzeciw w przedmiocie umorzenia powyższego postępowania.

            Stanowisko w omawianej sprawie proszę zająć w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

                                                                                       Z up. Wójta

                                                                                       Stanisława Kosiacka

                                                                                       Kierownik Referatu

                                                            Rolnictwa Rozwoju i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Inwestor – Pan Krzysztof Kargol

    ul. Narcyzów 16/32

    05-509 Józefosław

2. Mieszkańcy wsi Grotowice

    poprzez ogłoszenie w BIP Gminy Rzeczyca,

    tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i na tablicy Sołectwa Grotowice

3. a/a

                  

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenieII.rtf)Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęćiu postępowania  Radosław Bernaciak36 kB4122009-12-08 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Rozbudowa i przebudowa obiektu administracyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy"
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Dzierżawa_wykaz_Nieruchomości_Karolina.doc)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Radosław Bernaciak35 kB4552009-11-05 13:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz_nieruchomości-II_Przetarg_2009.doc)Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Radosław Bernaciak53 kB4782009-11-05 13:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Podkategorie