Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20161118222114526035.pdf)20161118222114526035.pdf Radosław Bernaciak90 kB3152016-11-23 09:34

Nasz znak: UG-RGO.6733.4.2016.EK

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZECZYCA
o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i podstawach do wydania decyzji


Stosownie do postanowień art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. ) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zawiadamiam,
że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie. Rzeczyca”.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego został uzgodniony z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - otulina Spalskiego Parku Krajobrazowego. Organ postanowieniem
z dnia 14.11.216 r., znak: WPN-III.612.1474.2016.DZ uzgodnił projekt decyzji Wójta Gminy Rzeczyca o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w ww. zakresie;
- Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jako organem właściwym w sprawach ochrony zabytków –
w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Organ postanowieniem
z dnia 15.11.2016 r., znak: WUOZ-PT.5151.216.2016.WD uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w ww. zakresie;
- Marszałkiem Województwa Łódzkiego jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych –
w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Organ postanowieniem Nr 5/IRm/2016 z dnia 10.11.2016 r., znak: DU/6216/448/11456/2016 uzgodnił bez uwag, w zakresie melioracji wodnych, na podstawie prowadzonej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, projekt decyzji Wójta Gminy Rzeczyca o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ww. inwestycji.
- Starostą Tomaszowskim jako organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych –
w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Organ postanowieniem z dnia 15.11.2016 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji ww. zakresie;
- Zarządem Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz. jako właściwym zarządcą drogi –
w odniesieniu do obszarów przyległych do pasów drogowych dróg powiatowych nr 4310E, 4309E, 4308E. Organ postanowieniem z dnia 14.11.2016 r., znak: ZDP.4325.25.0.0.2016 uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji ww. zakresie, pod warunkiem spełnienia przez Inwestora wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
- Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi jako właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 726. Organ postanowieniem z dnia 18.11.2016 r., znak: UD.7041.486.2016.DJ uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji ww. zakresie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy i tablicach ogłoszeń w Sołectwie Rzeczyca i Sołectwie Bobrowiec.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.