ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Marcin Kominiarczyk , adres e-mail:inspektor[at]cbi24.pl)
zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ponadto,

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Gmina Rzeczyca z siedzibą w Rzeczycy przy ulicy Tomaszowskiej 2 reprezentowana przez Wójta Gminy Rzeczyca.

1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Rzeczyca, w szczególności z zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rzeczycy. Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak  możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

7. Wasze dane osobowe bedą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

8. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatynowanemu profilowaniu.


załącznik:

Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r