Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20161118114542453.pdf)20161118114542453.pdf Radosław Bernaciak54 kB1722016-11-23 09:31

Znak sprawy: UG-RGO.6733.4.2016.EK
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZECZYCA
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do postanowień art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 18 listopada 2016 roku została wydana na wniosek Gminy Rzeczyca, w imieniu
i na rzecz której działa Wójt Gminy Rzeczyca, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca
w gminie. Rzeczyca”.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2 w Rzeczycy (pokój nr 11, stanowisko ds. planowania przestrzennego) w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 745 – 1700, wtorek-piątek w godz. 745 – 1545.
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczyca w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Rzeczyca
i Sołectwa Bobrowiec.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.