Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zgłoszenie dot. oprózniania szamb.docx)Zgłoszenie dotyczące opróżniania szamb Radosław Bernaciak1 kB882016-11-03 16:32
Rzeczyca 31 października 2016 r.

Mieszkańcy Gminy Rzeczyca

UG.RUK.7021.43.2. 2016.GK

Szanowni Państwo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia

16 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.:Dz.U.z 2016r. poz, 250 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne ( szamb), w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. Poprzednia kontrola z zakresu gospodarki ściekowej na naszym terenie przeprowadzona była w 2010 roku. W przeciągu 6 lat powstały nowe posesje wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne, które nie zostały zgłoszone do naszej ewidencji.

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Rzeczyca posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Rzeczycy pokój nr 1 lub do sołtysów w terminie do 30 grudnia 2016r.

Zgłoszenie można przekazać upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy

w Rzeczycy, który wraz pracownikiem Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych podczas odczytu zużycia wody w połowie listopada br. będzie przeprowadzał przedmiotową kontrolę.

Jednocześnie informuję, że podczas przeprowadzania kontroli sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych w 2016r.

Powyższa kontrola jest również skutkiem wydanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi negatywnej opinii przesłanego sprawozdania dotyczącego postępowania z nieczystościami ciekłymi za rok 2015r. WIOŚ kwestionuje ilość odebranych ścieków w stosunku do liczby zaewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe przez właściciela nieruchomości wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3a cytowanej wyżej ustawy.