Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2011 r. (piątek) mija termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dostarcza wraz ze zgłoszeniem niniejsze upoważnienie lub jego kopię; kopię uwierzytelnia pracownik urzędu, po okazaniu mu oryginału upoważnienia).


Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych (zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby, które mają prawo wybierania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz są ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Rzeczyca.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe (zameldowane na pobyt stały)

na obszarze Gminy Rzeczyca.

Ze stałego rejestru wyborców Gminy Rzeczyca skreśla się:

- osoby pozbawione prawa wybierania,

- osoby ubezwłasnowolnione,

- osoby wpisane na własny wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie,

- osoby, które dokonały wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Rzeczyca.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji

kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie

zaufania.

Członkowstwo w komisji wygasa:

- z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania,

- w przypadku zrzeczenia się członkostwa,

- w przypadku śmierci członka komisji,

- w przypadku utraty prawa wybierania,

- w przypadku nie spełnienia warunku dot. ujęcia w stałym rejestrze wyborców Gminy Rzeczyca,

- w przypadku odwołania.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany

został kandydat na senatora. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po

uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się

na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345).


Wzór zgłoszenia dostępny jest:

1) w Urzędzie Gminy w Rzeczycy przy ul. Tomaszowska 2 (sekretariat);

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzeczyca


 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2 (Pokój Zastępcy Wójta, tel. 44 710 51 11 w godzinach urzędowania: poniedziałek 7.45 - 17.00, wtorek - piątek 7.45 - 15.45 przez upoważnionych pracowników:

- Zastępcę Wójta (Urzędnika Wyborczego) Iwonę Łuszcz-Krawczyk,

- Asystentkę Wójta Monikę Wieteskę

 

LOSOWANIE SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów

przekraczającej dopuszczalny skład komisji (art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)) w dniu 19 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2 -               w Gabinecie Wójta odbędzie się losowanie składów osobowych obwodowych komisji

wyborczych.

       

                                                                                              

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                           /-/

                                                                                             Marek Kaźmierczyk