Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie na asystenta rodziny.pdf)ogłoszenie na asystenta rodziny.pdf Radosław Bernaciak217 kB2142017-01-16 15:01

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 97-220 Rzeczyca
2. Okres i forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres 11 miesięcy, pełny etaty,
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
3.1.Wymagania konieczne:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. t.j. 2016
poz. 575 z póź. zm.) w szczególności posiada:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
3) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
4) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
5) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
6) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.2.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera
2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania
alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych
osobowych,
4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6) umiejętność współpracy w zespole,
6) odporność na sytuacje stresowe,
8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
9) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

4. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej piec planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
5) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
6) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
7) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
8) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
9) Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
10) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
11) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,
12) Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny
13) wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”

5.Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( t.j. Dz.U. z 2002 r Nr 101,poz.
926 z późn. zm.)” oraz podpis kandydata.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych( certyfikaty,
uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( w przypadku
zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego,
i) kopia dowodu osobistego,
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy przy ul. Ks. J. Kitowicza 4 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub teczkach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy lub pocztą na adres:
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Ks. J. Kitowicza 4
97-220 Rzeczyca
w terminie od 16.01.2017 do 25.01.2017 r.
( liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15,00 )
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie
nie będą rozpatrywane

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS w Rzeczycy oraz na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl

Rzeczyca, dnia 16.01.2017 r. Kierownik GOPS w Rzeczycy
/-/ Regina Sarwa