Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (5.06.2015_formularz.doc) 5.06.2015_formularz Radosław Bernaciak37 kB8822015-06-08 09:50
Pobierz plik (5.06.2015_Kwestionariusz_osobowy.pdf) 5.06.2015_Kwestionariusz_osobowy Radosław Bernaciak152 kB8752015-06-08 09:51

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM  STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

WÓJT  GMINY  RZECZYCA

 

informuje o wolnym stanowisku  urzędniczym oraz ogłasza nabór na stanowisko

urzędnicze ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rzeczycy

 

  1.  Nazwa i adres jednostki :Urząd Gminy Rzeczyca, 97 – 220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2
  2. Określenie  stanowiska :Stanowisko pracy ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
  3. Wymagania niezbędne (formalne):

Kandydatem na stanowisko urzędnicze może być osoba, która :

1)      jest obywatelem polskim,

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

3)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:

wykształcenie  wyższe  lub  średnie  (preferowane techniczne w zakresie geodezja zarządzanie nieruchomościami lub pokrewne)

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6)       nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

7)      jest dyspozycyjna i posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość zagadnień z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, oraz ustaw szczególnych wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy,

2)   staż pracy zawodowej w administracji samorządowej lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,

3)   samodzielność, obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie,

4)   dyspozycyjność (praca w terenie),

5)   komunikatywność i otwartość,

6)   prawo jazdy kat. B

7)   umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office),

8)   umiejętność pracy w zespole,

9)   wysoka kultura osobista,

10)    umiejętność dobrej organizacji pracy, uczciwość i obiektywizm

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   prowadzenie i aktualizacja rejestru gminnego zasobu nieruchomości i wykazu mienia komunalnego, budynków, budowli, urządzeń trwale związanych z gruntem i lokali stanowiących własność Gminy oraz przekazywanie skarbnikowi gminy okresowych informacji dotyczących zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego,

2)   prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami; 

3)   gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości poprzez m.in.: przygotowywanie projektów zarządzeń organu wykonawczego gminy przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania gruntów z gminnego zasobu nieruchomości w zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na cele związane z ich działalnością,podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub obciążenia innym prawem rzeczowym, kontrolowanie stanu zagospodarowania nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie w trybie art. 240 k.c. lub naliczanie opłat dodatkowych z tego tytułu, prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzenie postępowań mających na celu zawarcie umów dotyczących zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych bądź prawnych, współpraca z Referatem Budżetu i Finansów w pracach związanych z egzekucją opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obrotu mieniem, czynszów za dzierżawę i najem gruntów i budynków, przekształceń i zbywania prawa użytkowania wieczystego,

4)   prowadzenie postępowań dotyczących scalania i podziałów nieruchomości w zakresie stanowiącym zadanie organów gminy,

5)   ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

6)   prowadzenie postępowań w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości,

7)   prowadzenie postępowań w sprawie dokonywania rozgraniczeń nieruchomości,

8)   przygotowywanie zamówień na udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów
i budynków, opracowań kartograficznych, zaświadczeń oraz odpisów z ksiąg wieczystych,

9)   prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych wsi,

10)             prowadzenie książek obiektów budowlanych, współdziałanie z urzędem dozoru technicznego przy przeglądach okresowych i z firmami serwisującymi i obsługującymi obiekty,

11)             prowadzenie kart wydatków dotyczących m. in. remontów, zużycia prądu, opału, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrola ich zużycia i zapasów w obiektach komunalnych,

12)             prowadzenie ewidencji rozliczeń za energię elektryczną przez osoby korzystające      z liczników będących własnością Gminy, w tym: monitorowanie umów z zakładem energetycznym dotyczących lokali komunalnych,

13)             prowadzenie całości spraw związanych z komunalizacją mienia:

14)             przygotowywanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem przedłożenia do organu właściwego w sprawie wydania decyzji komunalizacyjnej,

15)             przygotowywanie wniosków o stwierdzenie zasiedzenia wraz z niezbędnymi załącznikami celem przedłożenia przed właściwym sądem rejonowym,

16)             przygotowywanie dokumentacji  oraz sporządzanie wniosków o urządzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych do gminnego zasobu nieruchomości;

 

6. Warunki pracy:

1)   praca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

2)   stanowisko pracy znajduje się lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,

3)   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)   praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego Urzędu oraz realizacji  poleceń wyjazdu służbowego;

5)   przeważającą pozycją pracy jest praca siedząca;

6)   kontakt z interesantami

7) u pracodawcy jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
8) budynek Urzędu Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

7)   praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy,

 

            7. Wymagane dokumenty:

1)   życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie, odpisy),

4)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu,

6)   kserokopia prawo jazdy,

7)   pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8)   pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)   pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

10)             kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),

11)             kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane inne wykształcenie, kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie  i umiejętności;

12)             oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),

13)             oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem.

 

                     8. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju 2015 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rzeczyca w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

 

                     9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub teczkach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. geodezji  i gospodarki nieruchomościami” w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. do godz. 15.45 pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Rzeczycy) na adres:

Urząd Gminy Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97 – 220 Rzeczyca

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy pokój Nr 2 (ul. Tomaszowska 2).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rzeczycy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.rzeczyca.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego  oraz o terminie
i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie .

 

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

                                                                                             

                                                                                             

Rzeczyca, dnia 05 czerwca 2015 r.

Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca

                                                                                                                                      /-/                   

                                                                                       Iwona Łuszcz – Krawczyk