UCHWAŁA NR XIV/ 101 /07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 01 lutego 2007r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c) i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z 2006 r.Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791) Rada Gminy

Rzeczyca uchwala, co następuje :

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr V/31/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia

01 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie

inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Rzeczycy”

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Gwizdoń