UCHWAŁA  Nr XIV/96/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007  roku

 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76, poz. 813) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje: 

§ 1. 1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->środki transportowe wykorzystywane na cele przeciwpożarowe, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt.2,4,6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->środki transportowe przeznaczone na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i administracji, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt.2,4,6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie, związane wyłącznie z działalnością rolniczą.

2. Zwolnieniu, o których mowa z ust. 1 nie podlegają środki transportowe przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od środków transportowych począwszy od 01 stycznia 2008 roku.

 Przewodniczący Rady Gminy 

           mgr Andrzej Gwizdoń