UCHWAŁA  NrXIV/97/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt.1 lit a), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rzeczyca pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach :

a)  od handlu obnośnego z ręki  5,00 zł.

b)   od  sprzedaży wymagającej zajęcia placu na stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży za 1 m2  13,50 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może być wyższa niż 631,94 zł,

§ 2.   1. Pobór opłaty targowej pobierany jest w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są: Inspektor ds. obsługi finansowej Urzędu Gminy, księgowości i płac oraz Inspektor ds. obsługi finansowej oświaty, księgowości i płac.

3. Pobór opłaty targowej przez Inkasentów następuje w ramach zakresu czynności z tytułu wykonywania pracy bez wynagrodzenia.

4. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania.

5.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

6.   Inkasent dokonuje wpłaty do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu , w którym dokonał pobrania opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III /13/06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2007 r. oraz uchwała Nr XI/81/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 03 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III /13/06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2007 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru opłaty targowej począwszy od 01 stycznia 2008 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

     

 

  mgr Andrzej Gwizdoń