Uchwała Nr XIV/  98 /07

          Rady Gmina Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,     Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art.6 ust. 2        i ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 i Nr 180 poz. 1495r.  oraz  z  2006r. Nr 144 poz. 1042) Rada Gminy Rzeczyca uchwala , co następuje :

§ 1.

 

1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych:

     a)  za pojemnik -    120 l  - 12,62 zł

     b)  za pojemnik -    240 l  - 21,49 zł

     c)  za pojemnik -  1100 l  - 51,40 zł

2. Do stawek, o których mowa w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących stawek..

§ 2.

 

Za usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zbieranych w sposób selektywny ustala się zniżkę w wysokości 50% górnej stawki określonej w  § 1.

 

                                                                         § 3.

 

 

Traci moc uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek za odbieranie odpadów komunalnych ( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2007r. Nr 216, poz. 2014 ).

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy  i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r.

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                           mgr Andrzej  Gwizdoń