Uchwała Nr XIV/91/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 175, art.176, art. 184, art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Rzeczyca na 2007 r., zgodnie z załącznikami 1 -10 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 694.201,69 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 178.648,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie ustala się w wysokości 12.783.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 3 obejmuje w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.113.970,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51.450,00 zł.

§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 338.226,95 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 503.087,26 zł.

3. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości 13.427.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w wysokości 10.800.603,18 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.840.883,64 zł

b) dotacje 563.184,09 zł

c) obsługę długu gminy 130.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.627.212,82 zł.

5. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 3, obejmuje także wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 2.113.970,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51.450,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 680.414,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 644.323,00 zł.

3. Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, są przychody z:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->kredytów w kwocie 530.000,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->pożyczek w kwocie 75.903,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 38.420,00 zł.

§ 6. 1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 680.414,00 zł.

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 1.811.513,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.270.000,00 zł.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1 po zmianie wynosi do wysokości 4.128.000,00 zł, z tego:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 808.000,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 3.320.000,00 zł na:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->finansowanie planowanego deficytu budżetu gminu do wysokości 1.310.000,00zł

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.010.000,00zł

§ 8. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2007 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmienia się plan finansowy jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. Zmienia się plan wydatków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Gwizdoń