UCHWAŁA  NrXIV/93/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

            § 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

 

<!--[if !supportLists]-->1)   <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł;

<!--[if !supportLists]-->2)   <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,50 zł;

<!--[if !supportLists]-->3)   <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-8,86zł;

<!--[if !supportLists]-->4)   <!--[endif]-->od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł;

<!--[if !supportLists]-->5)   <!--[endif]-->od pozostałych budynków lub ich części:

a) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków letniskowych – 6,37 zł;

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w lit a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,05 zł;

<!--[if !supportLists]-->6)   <!--[endif]-->od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7)   od gruntów:

a) od 1 m2  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,68 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,74zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2  powierzchni.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

            § 3. Traci moc uchwała Nr III / 9 /06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

           

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości począwszy od 01 stycznia 2008 roku.

                                                                      

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

             mgr Andrzej Gwizdoń