UCHWAŁA  NrXIV/94/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach lokalnych (T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225 , poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące realizacji zadań publicznych, o ile nie są oddane w zarząd, w posiadanie, w posiadanie zależne,

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części oraz budowle  wykorzystywane na potrzeby kultury, kultury fizycznej i sportu,  

<!--[if !supportLists]-->3)      <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części oraz budowle  wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,

<!--[if !supportLists]-->4)      <!--[endif]-->grunty, budynki lub ich części oraz budowle  wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej.

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]--> Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

   § 3. Traci moc uchwała Nr III/10/ 06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń