UCHWAŁA NR XIV/ 99  /2007

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,   z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218)  Rada Gminy Rzeczyca  u c h w a l a    c o    n a s t ę p u j e:

 

 

            § 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/20/2002 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy  wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 ust. 3 litery a i b otrzymują brzmienie:

„ a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

   b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych  i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu  w inną formę organizacyjną.( Dz.U. Nr 116, poz. 785 ) „.

2)       w § 3 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie :

„ 9)  Utrzymania składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli:

a)      prowadzenie monitoringu składowiska,

b)      rekultywacja składowiska ,

c)      prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca .

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 

                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń