UCHWAŁA  Nr XIV/104/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia  06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Rzeczyca

o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach  organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. Nr 165,  poz. 1171) Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje

 

§ 1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z  powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały ustawy   p o w i a d a m i a   s i ę  Panią Marię Jolantę Ochota - Sekretarza Gminy Rzeczyca o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Rzeczyca             w terminie trzech  miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

§ 2. Wzór oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1 określony został w załączniku Nr 1a do ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789)

 

§ 3. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego powoduje z mocy prawa pozbawienie  osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca do doręczenia niniejszej uchwały Pani Marii Jolancie Ochota – Sekretarzowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy.

 

             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    mgr Andrzej Gwizdoń