UCHWAŁA  NrXIV/92/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 06 grudnia 2007 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej

jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Tj. Dz. U  z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775 , Nr 249, poz. 1825 z 2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

               

 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego na rok 2008, obniża się z kwoty 58,29  zł. za 1q do kwoty   45,00 zł za 1q.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/ 8/06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 oku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

              mgr Andrzej Gwizdoń