UCHWAŁA Nr XIII/87/2007

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 18 października 2007 r.

 

 

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję          w latach 2008-2011

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 72, poz. 1441, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.z 2001 r.  Nr 98, poz. 1070 ze  zm. uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Stwierdza  się, że na ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.                w głosowaniu tajnym  wybrany  został  Pan/Pani

Jacek Zakrzewski

       § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 

                                                                            mgr Andrzej Gwizdoń