UCHWAŁA Nr  XIII/88/07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca."

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,   z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości             i porządku   w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)  po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca" stanowiący treść niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika, współużytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

  2)  gminie- należy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca;

  3)  wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczyca;

  4)  podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

-    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-    opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

-    ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

-    prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

  5)  chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania                        i użytkowania;

  6)  zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy,

       koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;

  7)  zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

  8)  zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego.

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości              i porządku oraz należytego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego nieruchomości.

§ 6. W celu utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości zobowiązani są między innymi do:

1) prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych stałych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,

2) odprowadzanie nieczystości ciekłych do szczelnego bezodpływowego zbiornika.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości poprzez segregację, w szczególności:

  1)  odpady organiczne ulegające biodegradacji;

  2)  odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą;

  3)  szkło kolorowe i białe;

  4)  odpady plastikowe;

  5)  odpady tekstylne bez części metalowych;

  6)  odpady niebezpieczne, w tym w szczególności: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin i owadobójczych, leki i opakowania po lekach, odpady medyczne i weterynaryjne;

  7)  odpady wielkogabarytowe;

  8)  odpady budowlane;

  9)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10)  metale lekkie.

 

2. Odpady komunalne wytwarzane przez przedsiębiorców podlegają zasadom segregacji, o których mowa w ust. 1.

3. Właściciele nieruchomości przy selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, korzystają z urządzeń wskazanych w § 11 pkt. 4.

4. Wójt informuje mieszkańców gminy poprzez podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy         o usytuowaniu punktów zbiórki segregowanych odpadów.

5. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu oraz uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń, oraz śliskości z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości, oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 należy realizować poprzez uprzątnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz dewastacji zieleńców.

3. Śliskość na chodniku można likwidować poprzez stosowanie piasku. Piasek użyty do tego celu należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

5. Zakazuje się wysypywania popiołu pochodzącego z palenisk na chodniki i jezdnie.

§ 9. 1. Dopuszcza się możliwość mycia samochodów  i innych pojazdów oraz maszyn rolniczych poza myjniami na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w sposób uniemożliwiający przedostanie się do gruntu lub wody oraz nie będą uciążliwe dla nieruchomości sąsiedniej.

2. Zabrania się mycia samochodów, innych pojazdów i maszyn rolniczych nad rzekami i zbiornikami wodnymi.

§ 10. 1. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.

2. Doraźna naprawa samochodów i innych pojazdów może odbywać się poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział III

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zapewni utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l , 240 l , 1100 l ,

3) worki

4) pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki  odpadów ze szkła,

           tworzyw sztucznych, metali, papieru, i tektury, wielomateriałowych  itp.                                                                   

          o pojemności od 80 l.

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić    w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe.

4. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu.

5. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty i zdrowia zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb oraz  do cyklu odbioru.

6. Pojemniki mogą stanowić własność:

  1)  gminy;

  2)  podmiotu uprawnionego;

  3)  właściciela nieruchomości.

 

7. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności:

  1)  winny być wyposażone w szczelną pokrywę;

  2)  winny być okresowo oczyszczone i odkażone.

 

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny , należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku lub zagospodarowywać je we własnym zakresie,

2) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą. tekstyliami, tworzywami sztucznymi i i metalami     - składane są do worków lub pojemników  ,

 

9. Odpady medyczne i weterynaryjne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

10. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym

11. Odpady budowlane są składane czasowo w okresie robót remontowo-budowlanych w wyznaczonym na nieruchomości miejscu lub kontenerze dostarczonym przez podmiot uprawniony , a po zakończeniu robót zabierane przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż dwa razy w roku .

12. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ustalane są w drodze umowy z firmą wywozową. Koszty usunięcia pokrywa właściciel nieruchomości.

13. Pojemniki na odpady komunalne winny być wystawione w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników i podmiotu uprawnionego. Pojemniki należy ustawiać na twardej równej powierzchni zabezpieczone przed zbieraniem wody, błota i innych nawarstwień.

14. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

 

§ 12. 1. Ustala się obowiązek wyposażenia miejsc publicznych oraz dróg w ciągach chodnikowych przystanków komunikacyjnych, w kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 15 litrów.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczonego przystanku. Dopuszcza się możliwość umieszczenia koszy poza wiatą jeżeli jest wyposażony w przykrywę.

3. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawianie na zewnątrz przy lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l.

4. Organizatorzy imprezy masowej sa zobowiązani do wyposażenia miejsca , na którym ona się odbywa, w co najmniej jeden pojemnik  o pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz  w szalety przenośne w liczbie co najmniej jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

 

§ 13. 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki  odpadów mogą być lokalizowane w miejscach publicznych i powinny posiadać kolory przypisane do określonego rodzaju odpadów.

2. Prowadzący działalność gospodarczą o charakterze handlowym mogą ustawić w miejscach publicznych  np. przed sklepem pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego selektywnego zbierania odpadów uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów.

 

§ 14. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej. Niedozwolone jest również palenie odpadów w pojemnikach.

§ 15. 1. Do gromadzenia nieczystości ciekłych stosuje się szczelne bezodpływowe zbiorniki lub indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Pojemność zbiornika powinna być dostosowana do potrzeb (ilości odpadów ciekłych) powstających w danej nieruchomości. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

3. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:

a)  mieszkańcy - 1,0 m3/osobę/miesiąc,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 1 m3/miejsce/miesiąc,

c)  kawiarnie - 0,3 m3/miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

e)  pozostałe sklepy - 0,3 m3/zatrudnionego/miesiąc,

f)  apteki - 1,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

g) przychodnie lekarskie - 0,2 m3/zatrudnione-go/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

i)  pozostałe zakłady usługowe - 0,15 m3/zatrudnionego/miesiąc,

j)  zakłady produkcyjne:

  bez natrysków - 0,15 m3/zatrudnionego/miesiąc,

  z natryskami - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc.

 

§ 16. Lokalizacje miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz oczyszczalni przydomowych ustala się z godnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego na drogach publicznych

§ 17. Właściciele nieruchomości są zobowiązani usuwać odpady z ich terenu poprzez zawarcie pisemnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym.

§ 18. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinien odbywać się w sposób systematyczny, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, nie rzadziej niż raz w miesiącu .

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów.

3. Odpady z pojemników ustawionych w miejscach publicznych powinny być usuwane w miarę ich napełnienia i potrzeb wynikających z konieczności zachowania czystości i porządku na tych trenach. Odbiór odpadów nie powinien stanowić uciążliwości dla korzystających z terenów użyteczności publicznej.

4. Odbiór odpadów komunalnych ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie letnim 24 godzin od jego złożenia, a w okresie zimowym 48 godzin od jego złożenia.

6. Zawartość zbiorników bezodpływowych nie może być wykorzystana do użyźniania ogródków przydomowych, trawników jak również odprowadzana do rowów odwadniających i innych zbiorników wodnych oraz na ulicę.

§ 19. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania korzystania  z usług wykonywanych przez podmiot uprawniony poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi na żądanie osoby upoważnionej przez Wójta Gminy.

2. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usuwanie odpadów komunalnych  określa się w odrębnej uchwale.

§ 20. 1. Miejscem składowania odpadów komunalnych jest składowisko odpadów stałych wskazane przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie Gminy Rzeczyca.

2. Miejscem usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jest Oczyszczalnia Ścieków w Bartoszówce.

Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 21. 1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, który wynosi do dnia:

  1)  do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

  2)  do dnia 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

  3)  do dnia 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Dopuszczona ilość odpadów do składowania na składowisku odpadów:

  1)  w roku 2011 - 38 kg/osobę/rok;

  2)  w roku 2013 - 25kg/osobę/rok;

  3)  w roku 2020 - 18 kg/osobę/rok.

3. Do przestrzegania obowiązku zachowania poziomu, o którym mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie Gminy Rzeczyca.

.

Rozdział VI

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 22.1. Gmina zapewnia objęcie swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

2. Gmina podejmie działania mające na celu wprowadzeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu powstawania odpadów .

§ 23. 1.Gmina ogranicza strumień odpadów komunalnych kierowanych na składowiska poprzez ich selektywną zbiórkę.

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony przekazywane  są do odzysku lub recyklingu.

§ 24. Gmina podejmie działania w celu maksymalnego wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, budowlanych, niebezpiecznych.

 

 

§ 25. Podnoszenie świadomości społecznej w formie akcji ekologicznych przez gminne jednostki oświatowe.

Rozdział VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 26. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 27. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy:

  1)  prowadzenia psa na smyczy, a psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia winny mieć założony kaganiec;

  2)  mieć stały dozór nad psem;

  3)  nie wprowadzać psów na teren placów, gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;

  4)  nie wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych;

  5)  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego;

  6)  zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy teren jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie przez psa.

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych uciążliwości dla osób trzecich.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez instytucje użyteczności publicznej.

3. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło tereny przeznaczone do użytku publicznego, w tym drogę lub chodnik, obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 29. 1. Ustala się obowiązkowe przeprowadzenie deratyzacji w miesiącu kwietniu każdego roku, w miejscach i pomieszczeniach takich jak: boksy przeznaczone na pojemniki odpadów, szopy, zsypy, komory zsypowe, korytarze i piwnice, pomieszczenia węzłów cieplnych oraz w budynkach wielomieszkaniowych, obiektach użyteczności publicznej. W szczególności wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w pomieszczeniach obsługi rolnictwa, takich jak: obory, chlewnie, kurniki, młyny i inne.

2. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi deratyzacje przeprowadza się w miarę potrzeb.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 30. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje wójt.

§ 31. Tracą moc:

  1)  uchwała Nr XXXVIII/257/06  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 2 marca 2006 r.                  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006  r. Nr 114, poz. 915);

   2)      uchwała Nr XI/79/07 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 03.09.2007 r.

       zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/257/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu

       utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca

       (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 327, poz. 2929 ).

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 33. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia mocą obowiązującą od                    01 stycznia 2008 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 

                                                                            mgr Andrzej Gwizdoń