UCHWAŁA NR XIII/ 89 /07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 18 października 2007 r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 229 pkt.3) Kodeksu postępowania administracyjnego (T.j. Dz.U. z 2000 r. 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Uznaje się skargę Pani Waszczuk Ewy za bezzasadną, według uzasadnienia Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzeczyca, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Andrzej Gwizdoń