UCHWAŁA Nr XI/ 74 /07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 3 września 2007 roku

 

w sprawie likwidacji środka trwałego

stanowiącego własność Gminy Rzeczyca

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje:

 

 

      § 1. Przeznacza się do likwidacji przyczepę ciągnikową o wartości początkowej 976,00 zł i nr inw. 7/748/1/3 stanowiącą własność Gminy Rzeczyca będącą w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy                w Rzeczycy.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                             mgr Andrzej Gwizdoń