UCHWAŁA Nr XI / 70 /07

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia 03 września 2007 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku obsługującym linię kredytową Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w zakresie budowy dróg na terenach wiejskich

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

            § 1. Gmina Rzeczyca zaciąga długoterminowy kredyt w wysokości do kwoty 376.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) w banku obsługującym linię kredytową Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie                    w zakresie budowy dróg na terenach wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Słoneczna”.

 

 

     § 2. 1. Do zawarcia umowy kredytowej, o której mowa w § 1 upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca.

 

        2. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

 

   

 

     § 3. Zabezpieczenie Kredytu nastąpi w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisanego przez Wójta Gminy Rzeczyca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

 

 

     § 4. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2007 r. i będzie spłacany w latach następnych  w okresie 5 lat, tj. w latach 2007-2012, w tym okres karencji na 12 miesięcy.

 

 

     § 5. Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu przeznaczone zostaną środki stanowiące dochody własne Gminy Rzeczyca, w tym wpływ z podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

     § 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy Rzeczyca łącznie               ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 r.

 

 

 

 

     § 8. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie                   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 

 

 

    § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                      

 

                                                                                         mgr Andrzej Gwizdoń