UCHWAŁA NR IX/ 57 /07

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia 10 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Rzeczyca

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( T.j. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                § 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie komunalne Gminy Rzeczyca nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka o pow. 0,11 ha położoną w Bobrowcu oznaczoną numerem ewidencyjnym 102/2.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 

 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń