UCHWAŁA  Nr VIII/ 55 /07

 

Rady Gminy Rzeczyca

 

z dnia  27 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy Rzeczyca

 

 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 56 ust. 1 w związku z art. 8 pkt 31) i art. 57  ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Rada Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje

 

§ 1.1. Stwierdza się, że Pani Grażyna Frączak - Skarbnik Gminy Rzeczyca złożyła w dniu 25 kwietnia 2007 roku oświadczenie dotyczące pracy lub służby                 w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

2. Oświadczenie lustracyjne złożone zostało z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

 

 

§ 2. Wykonanie czynności związanych z przekazaniem oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 do Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Lustracyjne w Warszawie oraz do innych spraw związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy, w tym do kontaktów z Biurem Lustracyjnym IPN powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy.

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń