UCHWAŁA Nr VII/52/07

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 27 marca 2007 roku

    

 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

z wykonania budżetu roku 2006 Gminy Rzeczyca 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, , Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje

 

 

 

         § 1. Rozpatruje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu
roku 2006 Gminy Rzeczyca, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

         § 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

       

 

                                                               mgr Andrzej Gwizdoń