UCHWAŁA Nr VII/ 50 /07

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 27 marca 2007 roku

    

 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz art. 24  ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Na uzasadniony wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Rzeczycy przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzonych uchwałą Nr XXIV/165/04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02.12.2004 roku na okres od 01 kwietnia 2007 roku do                  30 kwietnia 2007 roku.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy ogłasza taryfy poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Rzeczyca, w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Andrzej Gwizdoń