UCHWAŁA NR VII/ 47 /07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia  27 marca 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny przekazanej Gminie Rzeczyca

przez Wspólnotę Gruntową Wsi Brzeg

 

         Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

         § 1. Postanawia się przyjąć od Wspólnoty Gruntowej Wsi Brzeg na mienie Gminy Rzeczyca nieruchomość położoną we wsi Brzeg o powierzchni 1,42 ha oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

a)     Nr 254 o pow. 0,19 ha

b)    Nr 157 o pow. 0,02 ha

c)     Nr 313 o pow. 1,09 ha

d)    Nr 375 o pow. 0,12 ha.

        

         § 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

         § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń