UCHWAŁA  Nr VII/ 44 /07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia  27 marca 2007 roku

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rzeczyca

o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31) ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Rada Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje

 

§ 1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 56 ust. 2 powołanej                     w podstawie prawnej niniejszej uchwały ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  p o w i a d a m i a   s i ę  Panią Grażynę Frączak - Skarbnika Gminy Rzeczyca o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Rzeczyca w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”.

 

§ 2. Wzór oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1 określony został w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 25, poz. 162)

 

§ 3. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji publicznej.

 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca do doręczenia niniejszej uchwały Pani Grażynie Frączak – Skarbnikowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy.

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                   mgr Andrzej Gwizdoń