UCHWAŁA  Nr VII/ 42/07

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia  27 marca 2007 roku

 

w sprawie zgłoszenia kandydata i jego stałego zastępcy

do Stałej Konferencji Współpracy

 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7 ust. 2 pkt.4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658) Rada Gminy Rzeczyca uchwala,  co następuje

 

§ 1. 1. Do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy zgłasza się kandydata Pana Marka Pałasza – Wójta Gminy Rzeczyca.

 

2. Na stałego zastępcę osoby wymienionej w ust. 1 zgłasza się Pana Andrzeja Gwizdonia – Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczyca.

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rzeczycy.

 

             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                  mgr Andrzej Gwizdoń