UCHWAŁA Nr VI/ 39 /07

RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie protestu dotyczącego wyboru sołtysa w Sołectwie Zawady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) w związku z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 39 pkt.1) Statutu Sołectwa Zawady stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/67/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów dla jednostek pomocniczych – Sołectw Gminy Rzeczyca (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295, poz. 2562) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznać za zasadny protest w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Zawady, złożony w Urzędzie Gminy w Rzeczycy w dniu 21 lutego 2007 roku przez komitet kandydata na sołtysa Pana Ryszarda Klimczaka.

2. Uzasadnienie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia protestu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                           Leszek Kosiacki

Załącznik
do uchwały Nr VI/39/07
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 26 lutego 2007 roku
U Z A S A D N I E N I E:
W dniu 21 lutego 2007 roku do Wójta Gminy Rzeczyca wpłynął protest złoŜony przez
Komitet kandydata na sołtysa Pana Ryszarda Klimczaka. Protest dotyczył prawidłowości
przeprowadzenia wyborów na sołtysa Sołectwa Zawady, które odbyły 19 lutego 2007 roku.
Wnoszący protest wskazali okoliczności, które ich zdaniem są przesłanką do uniewaŜnienia
wyborów sołeckich we wsi Zawady. W uzasadnieniu wskazano na następujący fakt –
uczestnik zebrania Pan Warchoń Ryszard oddał głos niewaŜny, gdyŜ zdaniem protestujących
„ dopuścił się kłamstwa tj. na listę uczestników zebrania wpisał Ŝonę – Chaber Barbarę a nie
siebie i w jej imieniu głosował”.
Z uwagi na fakt, iŜ Statut Sołectwa Zawady nie reguluje kwestii dotyczących
rozpatrywania protestów wyborczych w sprawie wyborów organów sołeckich powyŜszy
protest przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy Rzeczyca.
Zgodnie z art. 18 a ust.1 Rada Gminy kontroluje działalność jednostek pomocniczych
gminy i w tym celu powołuje komisje rewizyjną. Ponadto zgodnie z § 39 Statutu Sołectwa
Zawady stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/67/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia
28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów dla jednostek pomocniczych – Sołectw
Gminy Rzeczyca (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295, poz. 2562), organem nadzoru nad
działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.
Stosownie do powyŜszych przepisów Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczyca na
posiedzeniu w dniu 23 lutego 2007 r. dokonała czynności związanych z rozpatrzeniem
protestu:
1) Zapoznała się z dokumentacją związaną z wyborem sołtysa wsi Zawady (lista
obecności, protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania);
2) wysłuchała zarzutów ze strony protestujących;
3) wysłuchała wyjaśnień osób, w stosunku do których skierowane były zarzuty tj. Pana
Ryszarda Warchonia i Panią Barbarę Chaber.
W świetle przedłoŜonych zarzutów i wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:
1) uczestniczący w zebraniu Pan Ryszard Warchoń nie dokonał czynności polegających
na wpisaniu się na listę obecności,
2) według oświadczenia Pana Ryszarda Warchonia – złoŜonego przed Komisją głos w
wyborach na sołtysa oddał za siebie, a nie za Ŝonę,
3) figurująca na liście obecności Pani Barbara Chaber nie uczestniczyła w zebraniu
wiejskim,
4) Pan Ryszard Warchoń oświadczył, iŜ przy wpisanym na listę obecności nazwisku
Ŝony – Barbary Chaber złoŜył swój podpis,
5) komisja skrutacyjna dokonując wręczania kart do głosowania nie brała pod uwagę
listy obecności oraz posiadania prawa wyborczego,
6) zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu Pan Ryszard Warchoń i Pani Barbara Chaber posiadali
czynne prawo wyborcze i mogli brać udział w wyborach sołtysa Sołectwa Zawady.
Mając na uwadze powyŜsze ustalenia Komisja Rewizyjna uznała, iŜ nie zachowane zostały
procedury przeprowadzania wyborów sołtysa przez komisję skrutacyjną. Karty do głosowania
winny być wręczane uczestnikom zebrania na podstawie listy obecności. Nie zachowanie tej
procedury przez komisję skrutacyjną spowodowało, iŜ nie moŜna uznać z całą pewnością, Ŝe
wybory zostały przeprowadzone prawidłowo.
Dlatego teŜ Komisja Rewizyjna wnioskuje o uwzględnienie protestu.