UCHWAŁA NR V/ 38/2007

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 01 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         ( T.j. Dz. U. z 2001 r.  r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,   z 2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)   Rada Gminy Rzeczyca  u c h w a l a    c o    n a s t ę p u j e:

 

 

            § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/61/2001 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy z jednostki budżetowej w instytucję kultury wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 5 skreśla się pkt.  17

2) pkt. 5 § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 5) wynajmu sal;”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy .

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


 

                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 

                                               mgr Andrzej Gwizdoń