UCHWAŁA Nr V/37/07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 01 lutego 2007 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Rzeczycy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 33 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), w związku z art. 20 ust. 2  oraz art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Gminy w Rzeczycy w brzmieniu określonym                         w  niniejszej uchwale.

I. Postanowienia ogólne

§ 2. Urząd Gminy w Rzeczycy , zwany dalej Urzędem, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na podstawie statutu Gminy Rzeczyca  oraz niniejszego statutu.

§ 3. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczyca ;

2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rzeczyca;

3)  Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Rzeczyca;

4)  Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Rzeczyca;

5)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca;

6)  Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rzeczycy.

§ 4. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.

2. Urząd ma swoją siedzibę w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2.

3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Rzeczyca .

4. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.

5. Pieczęć Urzędu może posiadać herb gminy.

II. Zakres działania

§ 5. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie zadań:

1)  własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 2 –

 

2)  zleconych, na mocy ustaw szczególnych, w tym zadań z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów;

3)  powierzonych, na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

4)  publicznych, powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

5)  publicznych, powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym/miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6. Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy, umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

1)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;

2)  przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania;

3)  wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności  wchodzących                   w zakres działania Gminy;

4)  zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;

5)  realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

6)  zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;

7)  prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu;

8)  wykonywanie prac kancelaryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwum.

III. Organizacja i zarządzanie jednostką

§ 7. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

§ 8. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

- 3 -

§ 9. 1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt lub upoważniona osoba przez Wójta.

§ 10. Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza                    i Skarbnika.

§ 11. Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 12. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu, nadany przez Wójta  w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

IV. Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie               z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy, zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 14. Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje Skarbnik i przedkłada Wójtowi informacje w tym zakresie.

§ 15. 1. Urząd posiada wyodrębniony rachunek bankowy na dochody budżetowe.

2. Urząd posiada wyodrębniony rachunek bankowy na realizację wydatków dla siebie, jako jednostki budżetowej.

V. Majątek jednostki

§ 16. Majątek Urzędu stanowi własność Gminy Rzeczyca..

VI. Przepisy końcowe

§ 17. Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

                                               Przewodniczący Rady Gminy

               

                                                                        mgr Andrzej Gwizdoń