UCHWAŁA NR V/ 36 /07

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 01 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzeczyca

na 2007 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr 128, poz. 1401, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. Nr 2703 z 2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110 Nr 155 poz. 1298) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i kieruje do realizacji „Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzeczyca na 2007 rok”
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan finansowy wydatków na realizację programu,
o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/260/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2006 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                  Przewodniczący Rady Gminy


                                                      mgr Andrzej Gwizdoń

UCHWAŁA NR V/ 36 /07
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 01 lutego 2007 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzeczyca
na 2007 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153
poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz.U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372,
Nr 128, poz. 1401, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.
1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. Nr 2703 z 2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110 Nr 155 poz.
1298) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się i kieruje do realizacji „Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Rzeczyca na 2007 rok” stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się plan finansowy wydatków na realizację programu,
o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzeczycy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/260/06 Rady Gminy Rzeczyca z
dnia 02 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzeczyca na 2006 rok
oraz zatwierdzenia planu finansowego wydatków.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Gwizdoń
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/ 36 /07
Rady Gminy Rzeczyca
Z dnia 01 lutego 2007 roku
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII DLA GMINY RZECZYCA NA 2007 ROK

Zgodnie z art.41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z póź.
zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
Nr 179 ,poz. 1485 z póź. zm. ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy,
Realizacja poniŜszych zadań finansowana jest z pobieranych opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu przez prowadzenie działalności
informacyjnej
1. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w
placówkach odwykowych i innych uzaleŜnień na terenie innej gminy, do
której kierowani są mieszkańcy naszej gminy (ze względu na brak placówki
na terenie naszej gminy).
2. Prowadzenie działalności informacyjnej o istniejących poradniach,
placówkach odwykowych, ośrodkach wsparcia itp.
3. Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, czasopism problemowych.
4. Dofinansowanie udziału osób uzaleŜnionych w zajęciach terapeutycznych
odbywających się w trakcie obozów terapeutycznych .
5. Finansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje
w zakresie pracy z osobami uzaleŜnionymi, współuzaleŜnionymi oraz
ofiarami przemocy.
6. Finansowanie działalności punktu konsultacyjnego działającego na terenie
Gminy, przy ul. Mościckiego 9 w godzinach od 1000 do 1400w pierwszą i
trzecią sobotę kaŜdego miesiąca.
- 2 –
7. Pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych tj. psychologa i
psychiatrę orzekających w sprawie uzaleŜnienia od alkoholu oraz
pokrywania kosztów sądowych w sprawie leczenia odwykowego.
8. Szkolenia dla członków GKRPA.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i
narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia terapii odwykowej oraz
kierowanie na leczenie.
2. Kierowanie na badanie przez biegłych: psychiatrę i psychologa w celu
uzyskania opinii o stopniu uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
placówki leczniczej.
3. Prowadzenie programów środowiskowych obejmujących pracę z grupami
zawodowymi mającymi szczególne znaczenie z punktu widzenia działań
profilaktycznych tj. pedagogami, nauczycielami, kuratorami sadowymi,
pracownikami socjalnymi, policjantami, pielęgniarką środowiskową,
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie :
a) rozpropagowanie procedury „Niebieskiej Karty” w policji i pomocy
społecznej,
b) finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie pomagania
rodzinom, w których dochodzi do przemocy,
c) dofinansowanie działalności edukacyjnej słuŜącej zmniejszeniu skali
zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem
alkoholowym,
5. Udzielanie pomocy materialnej dla rodzin alkoholowych w szczególności
poprzez:
a) opłatę posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół z rodzin z
problemami alkoholowymi, na stałe zamieszkałych na terenie gminy
Rzeczyca,
b) prowadzenie przez pedagogów, nauczycieli na terenie szkół
podstawowych i gimnazjum programów socjoterapeutycznych równolegle
do doŜywiania dzieci w świetlicach szkolnych,
c) sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek, rajdów dla
dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii, oraz zakup
odzieŜy i opału. itp.
- 3 -
6. Informowanie ofiar przemocy, osób uzaleŜnionych oraz
współuzaleŜnionych o istniejących i działających w rejonie i województwie
instytucjach udzielających pomocy prawnej i terapeutycznej.
7. Finansowanie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym i narkomanii.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej,
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych
1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z
dziećmi i młodzieŜą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć
profilaktycznych dla pedagogów, nauczycieli, którzy deklarują gotowość
podjęcia tej pracy.
2. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu
lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym
itp. dla młodzieŜy (np. artyści, muzycy , sportowcy).
3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do właścicieli sklepów i
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i
interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom poniŜej 18
roku Ŝycia.
4. Prowadzenie na terenie szkół, ośrodków kultury, programów
profilaktycznych dla rodziców, dotyczących rozwijania umiejętności
rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu, narkotyków i problemów
wynikających z tych uzaleŜnień.
5. Włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczne
skierowane dla młodzieŜy szkolnej z zakresu problematyki alkoholowej i
narkotykowej .
6. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w formie:
a) Zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b) Gier i zabaw ruchowych ,
c) Aktywnych form turystyki,
d) Imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,
e) Uczestnictwa w waŜnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
7. Finansowanie doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- 4 -
8. Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem
alkoholowym w systemie stacjonarnym i wyjazdowym.
9. Organizowanie badań i sondaŜy, lokalnych diagnoz i ekspertyz
pozwalających oceniać aktualny stan problemów alkoholowych, zasobów i
efektów podejmowanych działań.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.
1. Współudział w finansowaniu ośrodków interwencji kryzysowej
udzielających wsparcia osobom uzaleŜnionym oraz ofiarom przemocy,
działających na terenie powiatu tomaszowskiego.
2. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu
odwykowemu osób uzaleŜnionych od alkoholu.
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i
spoŜywania napojów alkoholowych.
4. Dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia lub kluby
abstynenckie o charakterze kulturalno- turystycznym, które mają na celu
propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu Ŝycia.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarŜyciela publicznego.
1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaŜy alkoholu
nieletnim lub nietrzeźwym.
2. Podejmowanie działań związanych ze złamaniem zakazu promocji i reklamy
napojów alkoholowych i narkotyków.
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzaleŜnionych
od alkoholu, poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej:
a) ukończenie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- 5 -
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowanym na szczeblu
lokalnym.
2. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych mające na celu podniesienie wiedzy z zakresu:
a) uzaleŜnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodziny z problemem
alkoholowym oraz nowoczesnych metod leczenia,
b) sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii pomocy,
c) zjawiska przemocy domowej i współdziałania słuŜb w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej.
VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1. Za udział w posiedzeniach Komisji i innych posiedzeniach, naradach
związanych z realizacją zadań Komisji określonych w Regulaminie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy,
zwołanych przez Przewodniczącego Komisji, członkom Komisji
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 września 2006 roku w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 roku (Dz.U. Nr 171, poz.
1227)
2. Wynagrodzenie dla członków Komisji, o którym mowa w ust. 1 będzie
przekazywane na konta.
3. Członkom Komisji wykonującym podróŜ słuŜbową przysługuje naleŜność
z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy
słuŜbowych radnym gminy.
4. PodróŜą słuŜbową jest wykonywanie przez członka Komisji zadania
mającego bezpośredni związek z wykonywaniem zadań Komisji.
5. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz jej miejscowość, rozpoczęcie
i zakończenie podróŜy słuŜbowej określa Wójt Gminy na wniosek
Przewodniczącego Komisji w poleceniu wyjazdu słuŜbowego.
6. Czynności, o których mowa w ust. 5 w stosunku do Przewodniczącego
Komisji dokonuje Wójt Gminy.
- 6 -
7. Środek transportu właściwy do odbycia podróŜy słuŜbowej określa Wójt
Gminy na wniosek Przewodniczącego Komisji w poleceniu wyjazdu
słuŜbowego.
8. W przypadku odbywania podróŜy słuŜbowej środkiem transportu
komunikacji zbiorowej członek Komisji zobowiązany jest dołączyć bilet
lub rachunek potwierdzający koszt przejazdu.
9. Koszty uŜywania przez członka Komisji w podróŜy słuŜbowej pojazdu
samochodowego nie będącego własnością Gminy zwracane będą wg
stawek za 1 km przebiegu:
a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika
do 900 cm3 – 0,4894 zł;
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika
powyŜej 900 cm3 - 0,7846 zł.
10. Podstawą zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej będzie potwierdzona
delegacja – polecenie wyjazdy słuŜbowego.
11. Potwierdzenia wykonania polecenia wyjazdu słuŜbowego moŜe dokonać
osoba zlecająca wyjazd.
12. Zwrot kosztów przejazdu następuje po sprawdzeniu delegacji – polecenia
wyjazdu słuŜbowego pod względem formalno-rachunkowym przez
głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
13. Wypłaty naleŜności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się w
Powiatowym Banku Spółdzielczym Filia w Rzeczycy.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 określa się z zaokrągleniem do
pełnych złotych w ten sposób , Ŝe kwotę poniŜej 50 groszy pomija się a co
najmniej 50 groszy liczy się jako 1,00 zł.
VIII. Realizacja programu.
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeczycy przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i szkół działających na terenie Gminy Rzeczyca.

 Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/ 36 /07
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 01 lutego 2007 roku
PLAN FINANSOWY
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r.
I. Plan finansowy - 51.450 ,- zł.
II. Wydatki - 51.450 ,- zł.
1. pomoc finansowa ofiarom przemocy i rodzinom z problemami
alkoholowymi i narkotykowymi (posiłki, odzieŜ, opał, kolonie letnie ,
zimowe, dofinansowanie instytucji słuŜących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i obozów terapeutycznych itp.) - 28.000 ,- zł.
2. finansowanie działalności punktu konsultacyjnego - 4.500 ,- zł.
3. finansowanie szkolnych programów profilaktycznych
zakup materiałów , przedstawień , spektakli (dla szkół
działających na terenie gminy) - 5.500,- zł.
4. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-turystycznych o
tematyce antyalkoholowej w tym udział w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł” i innych ogólnopolskich i regionalnych
programach profilaktycznych - 5.000,- zł.
5. szkolenie członków Komisji - 2.450,- zł.
6. zakup materiałów biurowych - 2.000,- zł.
7. wynagrodzenie członków Komisji - 3.000,- zł
8. podróŜe słuŜbowe - 1.000,- zł.