UCHWAŁA Nr IV/ 28 /06

RADY GMINY RZECZYCA

 z dnia 28 grudnia 2006 roku

    

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rzeczyca

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 145, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272) Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Ustala się z dniem 05 grudnia 2006 roku wynagrodzenie miesięczne brutto dla Wójta Gminy Rzeczyca – Pana Marka Pałasza według następujących składników:

1) wynagrodzenie zasadnicze              - w kwocie 4.600,00 zł

2) dodatek funkcyjny                        - w kwocie 1.500,00 zł

3) dodatek za wieloletnia pracę

     w wysokości 20 %                     - w kwocie  920,00 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego     - w kwocie 1.525,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/230/05 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rzeczyca;

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

     mgr Andrzej Gwizdoń