UCHWAŁA NR IV/ 27 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rzeczyca do spraw zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Rzeczyca

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759 z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Rzeczyca uchwalonego uchwałą nr VI/32/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczyca (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 117, poz. 1161) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§.1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Rzeczyca do spraw zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Rzeczyca w następującym składzie:

1) Wojciech Szopa - Przewodniczący Komisji

2) Wiesława Gierach - Członek Komisji

3) Leszek Kosiacki - Członek Komisji

4) Piotr Pietrzak - Członek Komisji

5) Kazimierz Samiec - Członek Komisji

6) Jan Stańczyk - Członek Komisji

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest:

<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]-->Opracowanie analizy stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Rzeczyca;

<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->Opracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy;

<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->Przedłożenie alternatywnych rozwiązań oraz wskazanie optymalnego systemu. w zakresie poprawy dostarczania wody mieszkańcom Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.


                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                       mgr Andrzej Gwizdoń