UCHWAŁA  NR IV/26/06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390) oraz uchwały Nr XLII/285/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 403 poz. 3152) i uchwały Nr XLIII/295/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 października 2006 roku zmieniającej uchwałę Nr XLII/285/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 403 poz. 3153) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. 1.Przyznaje się dotację celową dla Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego św. Katarzyny w Rzeczycy w wysokości 50 000 PLN na pokrycie kosztów inwestycji „Remont dachu – wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny
w Rzeczycy”.

2. Źródłem dotacji są środki zapisane w dziale 921, rozdział 921120 Budżetu Gminy Rzeczyca na 2006 rok..

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń