UCHWAŁA  Nr  IV/  25 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia na 2007 rok Programu Współpracy Gminy Rzeczyca

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca

w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i t.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się na 2007 rok Program Współpracy Gminy Rzeczyca
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593) prowadzącymi- na zasadach określonych w tej ustawie - działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca

 

§3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy    i  wchodzi  w  życie  z dniem jej podjęcia.   

 

 

 

                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                              mgr Andrzej Gwizdoń


Załącznik

do uchwały Nr IV/ 25 /06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 28 grudnia  2006 r.

 

I.    WSTĘP

 

Do zakresu zadań gminy należą przede wszystkim sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, a w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych

w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Wyrazem dążenia Gminy Rzeczyca do współpracy z podmiotami podejmującymi działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca jest niniejszy Programu Współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Rzeczyca.

 

II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Rzeczyca oraz określa zasady, zakres i formy współpracy, odbywającej się z uwzględnieniem zasad współpracy.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593)

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rzeczyca

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczyca

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->zadaniach Gminy - należy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy, spośród zadań określonych w art.4 ustawy.

 

III.    CEL PROGRAMU.

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań publicznych.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

 

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Aktywizacja społeczności lokalnej w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy.

 

IV.      EFEKTY

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Upowszechnianie modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora                 obywatelskiego z administracją publiczną, budowanie dialogu obywatelskiego;

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych;

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Budowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla kształtowania strategii rozwoju gmin.

 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY:

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Zasada pomocniczości

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Zasada suwerenności stron

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Zasada partnerstwa

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Zasada efektywności

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Zasada uczciwej konkurencji

<!--[if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->Zasada jawności

 

VI.    KIERUNKI WSPÓŁPRACY

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Biorąc pod uwagę analizę dotychczas występujących potrzeb, a także szczególną dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, priorytetowym zadaniem Gminy, przeznaczonym do realizacji przez podmioty, będzie w 2007 roku zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Ustalenie zadania, o którym mowa w punkcie 1, nie wyłącza możliwości wykonywania w 2007 roku innych zadań Gminy we współpracy
z podmiotami.

 

VII.    FORMY WSPÓŁPRACY

 

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Zlecanie przez Wójta podmiotom realizacji zadań Gminy na zasadach określonych w ustawie .

 

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Konsultowanie przez Wójta z podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych organów Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Tworzenie przez Wójta wspólnych zespołów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym, złożonych z reprezentatywnych przedstawicieli podmiotów oraz przedstawicieli Wójta i Rady Gminy w Rzeczycy .

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Udzielanie pomocy podmiotom w zakresie dostępu do informacji o  możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.

<!--[if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->Promocja działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych Gminy oraz w mediach lokalnych.

 

 

VIII.    ZAKOŃCZENIE

 

W sprawach nieuregulowanych w Programie stosuje się ustawę z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz.593), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku ( Dz.U. Nr 193, poz. 1891) w prawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.