UCHWAŁA Nr IV / 24 /06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 401, 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz. 2124; z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz. 870, Nr 96 poz 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273 poz 2703, Nr 281 poz. 2784; z 2005 r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.


                                          Przewodniczący Rady Gminy


                           mgr Andrzej Gwizdoń


Załącznik

do Uchwały Nr IV/ 24/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007 rok

I.

Stan funduszy na początek roku, w tym:

4.445,18

1.

Środki pieniężne

4.445,18

II.

Przychody

10.000,00

1.

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

10.000,00

III.

Wydatki

14.000,00

1.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

4.000,00

2.

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich

10.000,00

IV.

Stan funduszy na koniec roku, w tym:

445,18

1.

Środki pieniężne

445,18