UCHWAŁA Nr IV/ 20 /06

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 28 grudnia 2006 roku

    

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi gminnej Sadykierz Ameryka”

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.e) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Sadykierz Ameryka” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w kwocie do 331.308,72 zł, nie większej niż wysokość kwoty dofinansowania.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanowione jest na okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy na realizację tego projektu.

3. Pokrycie ewentualnego zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy

 

         mgr Andrzej Gwizdoń