UCHWAŁA Nr IV/ 19 /06

Rady Gminy Rzeczyca

 z dnia 28 grudnia 2006 roku

    

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/273/06 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy”

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 )  oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218)  Rada Gminy Rzeczyca, uchwala co następuje

 

 

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XL/273/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy”.

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczycy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Andrzej Gwizdoń