UCHWAŁA NR IV/ 17 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/282/06 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 14 września 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Tomaszowskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 74, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i art. 167 ust. 2 pkt 5) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XLII/282/06 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 września 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 
                                                                             mgr Andrzej Gwizdoń