UCHWAŁA NR III/16 /06

RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rzeczyca do oceny stanu dróg gminnych

 

         Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591  poz.1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  oraz  §  21 ust. 3 Statutu Gminy Rzeczyca uchwalonego uchwałą nr VI/32/03 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczyca (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 117, poz. 1161)  Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

 

         §.1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy Rzeczyca do oceny stanu dróg gminnych w następującym składzie:

 

1) Janusz Baran            - Przewodniczący Komisji

2) Kazimierz Bors         - Członek Komisji

3) Andrzej Gwizdoń      - Członek Komisji

4) Andrzej Kępa           - Członek Komisji

5) Elżbieta Wilkońska   - Członek Komisji

 

       § 2. Przedmiotem działania Komisji jest:

<!--[if !supportLists]-->1)      <!--[endif]-->ocena stanu dróg gminnych celem zakwalifikowania do remontu lub modernizacji,

<!--[if !supportLists]-->2)      <!--[endif]-->ustalenie stanu zniszczenia dróg gminnych i ewentualne wskazanie rodzaju uszkodzeń przez użytkowników.

 

         § 3. Traci moc uchwała XVI/ 128 /04 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 06 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rzeczyca do oceny stanu dróg gminnych.

 

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy


                                                         mgr Andrzej Gwizdoń