UCHWAŁA  NR III/14/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( T.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

<!--[if !supportLists]-->1)  <!--[endif]-->środki transportowe wykorzystywane na cele przeciwpożarowe z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt.2,4,6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->środki transportowe przeznaczone na potrzeby realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, administracji z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt.2,4,6) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 9 ton włącznie, związane wyłącznie z działalnością rolniczą.

2. Zwolnieniu, o których mowa z ust. 1 nie podlegają środki transportowe przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Rzeczycy i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    mgr Andrzej Gwizdoń