UCHWAŁA  NR III/13/06

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 12 grudnia 2006 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167,poz.1759 z  2005 r. Nr  172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 19 pkt.1 lit a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( T.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 )  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych(M.P. Nr 75, poz. 758 ) Rada Gminy Rzeczyca uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rzeczyca pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach :

a)   od handlu z ręki, ze skrzynek, koszy itp. 4,50 zł.

b)  od  sprzedaży wymagającej zajęcia placu na stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży za 1 m2  13,00 zł.

            2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może być wyższa niż 618,33 zł,

 

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej pobierany jest w drodze inkasa.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Inkasentem opłaty targowej jest Inspektor ds. płac i ubezpieczeń
w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od pobranych kwot.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania.

5.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

6.   Inkasent dokonuje wpłaty do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu , w którym dokonał pobrania opłaty targowej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/238/05  Rady Gminy Rzeczyca z dnia
07 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na 2006 rok

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzeczycy i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ma zastosowanie do poboru opłaty targowej począwszy od 01 stycznia 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

        mgr Andrzej Gwizdoń